Lab Manager and Wet Lab (SHS 166)
Phone: 213-740-6115
Email: cortella@usc.edu

Behavioral and Vivarium Lab (RRI B15)
Phone: 213-740-4160
EMAIL: EDAVIS68@usc.edu

Dr. Scott Kanoski, Ph.D. (Office SHS 165)
Principal Investigator
Phone: 213-821-5762
Email: kanoski@usc.edu